HBO5 Rechtspraktijk / graduaat


Inkanteling HBO5

Vanaf september 2019 zal de opleiding HBO5 Rechtspraktijk aangeboden worden door EhB (Erasmus hogeschool Brussel).  De opleiding HBO5 Rechtspraktijk  wordt graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning.  Deze opleiding wordt aangeboden op de campus van EhB te Heverlee.

Indien je op 01/09/2019 minstens 1/3 van de huidige opleiding hebt voltooid kan je gedurende een overgangsperiode (t.e.m. academiejaar 2020-2021) de opleiding voltooien volgens het huidige structuurschema.

Meer informatie over graduaat in de juridisch-administratieve ondersteuning (EhB)
Meer informatie over de integratie van de graduaatsopleidingen (EhB)
Vragen? contacteer graduaat.juridische@ehb.be.


Overzicht / Lesrooster

Je kan onze samenleving niet meer los zien van het recht. De vraag naar goed opgeleide medewerkers met een ruime praktische kennis van het recht is dan ook groot.

Je profiel

Je hebt duidelijk belangstelling voor het recht en beschikt zowel over logisch denkvermogen en een behoorlijke dosis leergierigheid als over zelfstandigheid en zin voor initiatief.

De opleiding

Deze opleiding biedt cursisten de mogelijkheid studeren te combineren met werk en gezin. Het modeltraject ’s avonds omvat drie schooljaren. Het modeltraject overdag en ’s avonds omvat twee schooljaren. Per module wordt het jaar vermeld waarin je dit vak best volgt.

Je kan zelf het tempo van je studie bepalen door te kiezen voor een traject op maat. Indien je recht hebt op betaald educatief verlof mag je afwezig zijn op het werk met behoud van loon.

De lectoren zijn praktijkgericht en beschikken over professionele ervaring. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderdeel van het recht. De lessen zijn interactief en erop gericht je een duidelijk inzicht te geven in de leerstof. Het huidig rechtssysteem is immers een kluwen van regelgeving: deze aanpak verhoogt je slaagkansen sterk.

Een aantal modules volg je in gecombineerd onderwijs/e-learning. Op die manier kan je je tijd efficiënter indelen. Op het digitale leerplatform vind je presentaties, cursusmateriaal en opdrachten.

Heel wat modules worden in e-learning aangeboden. Een overzicht vind je hier.

Perspectieven op de arbeidsmarkt

De tewerkstellingsperspectieven zijn zeer gunstig, want de opleiding Rechtspraktijk opent vele deuren naar de arbeidsmarkt, zowel in de privé- als in de openbare sector: advocaten-, notaris- en gerechtsdeurwaarderskantoren, griffies van rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, vastgoedkantoren e.d.

Modeltraject/studietraject op maat

Het modeltraject ’s avonds omvat drie schooljaren. Modules aangeduid in het groen volg je best het eerste jaar. Modules aangeduid in het blauw volg je best het tweede jaar. De modules die paars/roze gekleurd zijn, volg je best het laatste jaar van de opleiding.

Het modeltraject overdag en ’s avonds omvat twee schooljaren.

Je kan er ook voor opteren een studietraject op maat te volgen. Je bepaalt dan zelf het aantal modules waarvoor je inschrijft. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen de studie op twee jaren te voltooien, indien je het diploma op korte termijn wil behalen. Indien je minder tijd hebt kan je ervoor opteren om de opleiding te spreiden over vier jaren.
De studieduur verkorten is enkel mogelijk indien je recht hebt op vrijstellingen.

Indien je over de samenstelling van je studietraject nog vragen hebt kan je contact opnemen met de coördinator Kristel Spelmans, kristel.spelmans@cvovolt.be.

Structuurschema Rechtspraktijk HBO5

Attest/diploma

Je schrijft je in per module en als je slaagt voor het examen, krijg je een attest. Na het voltooien van de hele opleiding beschik je tenslotte over het diploma van gegradueerde, opleiding Rechtspraktijk.
Met je HBO5-diploma zet je vlot de stap naar de arbeidsmarkt, maar ook verder studeren is mogelijk.
Na het behalen van dit diploma kan je een aanvullingstraject volgen en het diploma Bachelor in bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk op korte termijn behalen.

Vanaf het schooljaar 2014-2015 werken we samen met de Erasmushogeschool Brussel. Dankzij deze samenwerking kan je in de toekomst nog vlotter doorstromen naar een professionele bachelor.


Kostprijs

Je betaalt €1,50 per lestijd met een maximum van €300 per semester (€600 per schooljaar).

Je kan dit inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen. Afhankelijk van je statuut kom je in aanmerking voor vermindering of zelfs vrijstelling van betaling van inschrijvingsgeld.

Voor meer informatie over vrijstelling inschrijvingsgeld klik hier.
Voor meer informatie over opleidingscheques klik hier.

Boeken en wetboeken
De boeken en wetboeken worden vermeld bij het vak op de website.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent minimum 18 jaar oud en je hebt minstens een getuigschrift of diploma Secundair Onderwijs. Bij inschrijving hebben wij een kopie van je diploma of getuigschrift Secundair Onderwijs nodig.

Als je dit niet kan voorleggen, kan je een toelatingsexamen afleggen op maandag 3 september om 20u en op dinsdag 8 januari om 18u.


Aanwezigheden

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007

Art. 99.

§ 1. Voor de berekening van het aantal lesurencursist komen enkel de cursisten in aanmerking die :

1° het inschrijvingsgeld betaald hebben, als zij daartoe verplicht zijn;

2° ingeschreven zijn vóór een derde van het minimumaantal lestijden van een module voorbij is, dat volgens het opleidingsprofiel [, vermeld in artikel 24 en artikel 24bis,]² georganiseerd moet worden;

3° [regelmatig aan het geheel van de vorming geparticipeerd hebben vanaf het moment van inschrijving tot het moment dat één derde van het minimum aantal lestijden van de module voorbij is.]¹

Indien de afwezigheid van een cursist tot het moment dat één derde van het minimumaantal lestijden van de module voorbij is meer dan 30 percent bedraagt maar slechts één dag betreft, komt deze cursist in aanmerking voor de berekening van het aantal lesurencursist.

§ 2. Cursisten die onderwijs volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat niet door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend, gefinancierd of gesubsidieerd, komen niet in aanmerking voor de berekening van het aantal lesurencursist.

§ 3. In afwijking van § 1 komen voor de berekening van het aantal lesurencursist in het gecombineerd onderwijs enkel cursisten in aanmerking die :

1° ingeschreven zijn vóór één derde van het minimum aantal lestijden van een module voorbij is, dat volgens het opleidingsprofiel [, vermeld in artikel 24 en artikel 24bis,]² georganiseerd moet worden;

2° aantoonbaar participeren aan de opleiding.

[...]³

[]¹ Decr. 4-7-2008; []² Decr. 30-4-2009; []³ Decr. 8-5-2009


Lesrooster

Je kan zowel in september als in januari de opleiding aanvangen. Niet elke module neemt een volledig semester in beslag.

Lesrooster volledig overzicht (alle modules, overdag en ’s avonds)
Lesrooster modeltraject ’ s avonds (drie jaar)
Lesrooster modeltraject overdag en ’s avonds (twee jaar)

*** jaar: advies enkel voor traject van drie jaar; voor twee jaar consulteer: Modeltraject 2 jaar
Wordt hernomen volgend semester/schooljaarMADIWODOVRZACampus ***Inschrijven
Communicatievaardigheden (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
1  
Gerechtelijk privaatrecht
Lesmomenten later te bepalen
1  
Huwelijksvermogensrecht en erfrecht (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
1  
Inleiding tot het recht en methodologie
Lesmomenten later te bepalen
1  
Juridisch Frans
Lesmomenten later te bepalen
1  
Personen-en familierecht en zakenrecht
Lesmomenten later te bepalen
1  
Strafrecht
Lesmomenten later te bepalen
1  
Verbintenissenrecht en belangrijkste contracten
Lesmomenten later te bepalen
1  
Administratief recht (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
2  
Europees recht (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
2  
Grondwettelijk recht (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
2  
Ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht
Lesmomenten later te bepalen
2  
Seminarie burgerlijk recht (70% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
2  
Sociaal recht (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
2  
Strafvordering
Lesmomenten later te bepalen
2  
Toegepaste informatica (70% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
2  
Bedrijfsmanagement
Lesmomenten later te bepalen
3  
Fiscaal recht
Lesmomenten later te bepalen
3  
Handels-en economisch recht
Lesmomenten later te bepalen
3  
Sem. Handels, eco- en vennootschapsrecht (70% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
3  
Seminarie en projectwerk
Lesmomenten later te bepalen
3  
Vennootschapsrecht (50% e-learning)
Lesmomenten later te bepalen
3  
Verzekeringsrecht
Lesmomenten later te bepalen
3